โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอุปกรณ์ถ่ายของเหลวโดยใช้ความดันอากาศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จันทร์พร ช่วงโชติ

  • ชุติมา วรรณดิษฐ์

  • วราภรณ์ จุลกิจวัฒน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7 (18) p56

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • อุปกรณ์ถ่ายของเหลว

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อุปกรณ์ถ่ายของเหลวโดยใช้ความดันอากาศนี้ จัดทำขึ้นเป็นอุปกรณ์อย่างง่าย ไว้ใช้ในโรงเรียนและในชีวิตประจำวันตามบ้านเรือนได้ โดยศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาตรของอากาศ มีผลต่อความดัน แล้วนำความดันอากาศไปใช้ถ่ายของเหลวจากภาชนะที่ใส่อยู่เดิม ไปใส่ในภาชนะใหม่ซึ่งต้องการใช้งาน จากการทดลองสรุปได้ว่าปริมาณน้ำที่ไหลออกมาไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของภาชนะที่ทำการทดลอง แต่ขึ้นอยู่กับปริมาตรของอากาศที่สูบเข้าไปดันน้ำที่อยู่ในภาชนะ จากการทดลองนี้สามารถสร้างอุปกรณ์อย่างง่ายในการถ่ายของเหลวจากขวดหนึ่งไปยังอีกขวดหนึ่ง หรือจากภาชนะขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักมากไปใส่ในอีกภาชนะหนึ่งซึ่งมีขนาดเล็ก ซึ่งก่อให้เกิดความสะดวกสบายในการถ่ายของเหลวเพื่อนำไปใช้ต่อไป