โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องโฟมวัสดุสารพัดประโยชน์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทิพวรรณ แซ่ตั้ง

  • มัลลิกา สุจันทร์

  • หทัยภัทร รัตนไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(28) p57

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • โฟม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องโฟมวัสดุสารพัดประโยชน์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อนำโฟมที่เป็นวัสดุที่ก่อปัญหาให้แก่สิ่งแวดล้อม โดยการนำโฟมมาละลายกับตัวทำละลายทินเนอร์ โดยการควบคุมปริมาณของทินเนอร์ให้คงที่และนำโฟมมาละลายจนถึงจุดอิ่มตัวคือพอเหมาะสมกับสภาพที่สามารถนำมาใช้ทดลองได้ (ทินเนอร์ : โฟมเท่ากับ 1:1) นำสารละลายโฟมที่ได้มาผสมกับปูนชนิดต่างๆ เช่น ปูนซีเมนต์ขาว, ปูนขาว, ปูนปลาสเตอร์ และปูนซีเมนต์ในอัตราส่วนต่างๆ ผึ่งจนแห้ง พบว่าเมื่อผสมกับปูนซีเมนต์ขาว และปูนขาวจะใช้เวลาในการแห้งเร็วที่สุด 5 วัน นำวัสดุที่ได้มาสังเกตุลักษณะการคงรูปและมีฟองอากาศน้อย ผลปรากฏว่า วัสดุผสมของสารละลายโฟมกับปูนซีเมนต์ขาวมีลักษณะคงรูปมากที่สุดและมีฟองอากาศเกิดขึ้นน้อย จึงได้นำวัสดุผสมดังกล่าวมาทำการทดลอง โดยการนำไปเผาไฟโดยตรงผลปรากฏว่าสามารถไหม้และติดไฟได้ จึงไม่ควรนำวัสดุผสมดังกล่าวมาเผาไฟโดยตรง การทดลองต่อไปนำมาทดสอบความแข็งและการทนต่อแรงกระแทก โดยใช้ตุ้มน้ำหนักขนาด 150 และ 250 กรัม วางสูงจากพื้น 1 และ 2 ฟุต แล้วปล่อยให้ตกกระแทกไปบนวัสดุผสม ผลปรากฏว่า วัสดุผสมของโฟมกับปูนซีเมนต์ขาวสามารถทนต่อแรงกระแทกได้ดีที่สุด จึงทำการทดลองผลของการทนต่อความร้อนที่อุณหภูมิที่ 50 และ 100 องศาเซลเซียส ผลปรากฏว่าที่ 50 องศาเซลเซียสวัสดุผสมระหว่างโฟมกับปูนซีเมนต์ขาวหดตัวเพียงเล็กน้อย และที่อุณหภูมิที่ 100 องศาเซลเซียสมีการยืดตัวเล็กน้อย ดังนั้นจึงสามารถนำวัสดุโฟมที่มีส่วนผสมของสารละลายโฟม 50 ลูกบาศก์เซนติเมตรกับปูนซีเมนต์ขาว 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร มาทำวัสดุเพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้ เช่น ทำเหรียญรางวัลมอบให้แก่นักกีฬา, ทำกระถางต้นไม้ใช้สำหรับปลูกต้นไม้ ซึ่งตกไม่แตกและสามารถใช้ได้นานเท่านาน ผลจากการทดลองนี้ทำให้สามารถนำวัสดุโฟมซึ่งก่อปัญหาให้แก่สิ่งแวดล้อมมาใช้ประโยชน์และสามารถนำความรู้จากการทดลองไปประดิษฐ์วัสดุต่างๆ เพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมได้