โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องปั้มถ้วยจากใบกล้วยและใบบัว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชลธิดา เถื่อนถ้ำ

  • นพดล ถนอมกาย

  • เสกสรร กุฎมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่าชัยวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กล้วยใบ

  • บัวใบ

  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องปั๊มถ้วย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ประสบปัญหาขยะประเภทกล่องโฟมและถ้วยโฟม ปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้หลุมที่ทิ้งขยะของตำบลไม่เพียงพอเพราะขยะประเภทโฟมแม้จะฝังหลบก็ไม่ย่อยสลาย จึงทำให้จำนวนขยะประเภทโฟมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อกลุ่มโครงงานได้ไปสำรวจพบว่าขยะประเภทโฟมที่มีมากที่สุดคือ ถ้วยโฟมใส่อาหาร ผลไม้ ของทอด น้ำแข็งใสหรือแม้แต่ส้มตำ จึงประดิษฐ์เครื่องปั้มถ้วยจากใบกล้วยและใบบัว ใช้แทนถ้วยโฟมเพื่อช่วยแก้ปัญหาขยะถ้วยโฟม โดยมีผลการทดสอบเครื่องปั้มถ้วยจากใบกล้วยและใบบัว ใช้แทนถ้วยโฟมซึ่งเลือกทดลองใบกล้วยน้ำหว้าและใบบัวหลวงโดยหาเวลาที่เหมาะสมในการปั้ม 1 ชั้น ทดสอบเครื่องปั้มถ้วยจากใบกล้วยและใบบัวใช้แทนถ้วยโฟมโดยนับจำนวนถ้วยใช้เวลา 1 ชั่วโมง หนา 1 ชั้น ทดสอบเครื่องปั้มถ้วยใบกล้วยและใบบัวใช้แทนถ้วยโฟมโดยนับจำนวนถ้วยใช้เวลา 1 ชั่วโมง หนา 2 ชั้น เครื่องปั้มถ้วยจากใบกล้วยและใบบัวสามารถปั้มใบกล้วยน้ำหว้า ใบบัวหลวงได้ในเวลา 1 ชั่วโมง สามารถปั้มถ้วยใบกล้วยน้ำหว้า ใบบัวหลวง หนา 1 ชั้นได้มากกว่า 25 ใบ หนา 2 ชั้น ได้มากกว่า 15 ใบ และใส่อาหาร มะม่วง สับปะรด ลูกชิ้นทอด ขนมไข่นกกระทา น้ำแข็งใส ส้มตำได้จริงตรงตามสมมุติฐาน