โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ปิดแผลไฮโดรเจลโดยการใช้สารสกัดจากเมล็ดหมากเป็นส่วนประกอบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤฎติโชค ดวงศรี

  • ณัฐวัฒน์ ชัยยอง

  • นาวินธิติ จารุประทัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เมล็ดหมาก สารสกัด

  • แผ่นปิดแผล

  • ไฮโดรเจล ผลิตภัณฑ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากเมล็ดหมาก พบว่า ตัวทำละลายที่ดีที่สุดในการสกัดสารสกัดจากเมล็ดหมากคือ Ethanol โดยสารสกัดจากเมล็ดหมากทั้งดิบและสุกมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก แต่ไม่มีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียแกรมลบค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากเมล็ดหมากดิบคือ 1.56% ส่วนของสารสกัดจากเมล็ดหมากสุกอยู่ที่ 3.12% ศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการใช้รังสีUVเพื่อกระตุ้นการปฏิกิริยาการสร้างโพลิเมอร์ในการขึ้นรูปแผ่นไฮโดรเจนที่มีสารสกัดจากเมล็ดหมากเป็นส่วนประกอบ พบว่าการผสมสารสกัดจากเมล็ดหมากลงในสารละลายไฮโดรเจลก่อนนำไปกระตุ้นปฏิกิริยาด้วยรังสีUVทำให้สารละลายไม่สามารถขึ้นรูปเป็นแผ่นเจลได้ถึงแม้ว่าจะถูกกระตุ้นปฏิกิริยาด้วยรังสีUV เป็นเวลานานก็ตาม ส่วนระยะเวลาในการฉายรังสีUVที่เหมาะสมที่สุดในการกระตุ้นปฏิกิริยาการเกิดแผ่นไฮโดรเจลคือ 10 นาที ศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการแช่แผ่นไฮโดรเจนในสารละลายสารสกัดจากเมล็ดหมากพบว่าระยะในการแช่แผ่นไฮโดรเจนในสารละลายสารสกัดจากเมล็ดหมากที่ดีที่สุดคือ6นาที เนื่องจากเป็นจุดอิ่มตัวในการดูดน้ำของแผ่นไฮโดรเจล และระยะเวลาที่เมื่อแช่แผ่นไฮโดรเจนในสารละลายสารสกัดหมากแล้ว สามารถดูซับสารสกัดในปริมาณที่มากที่สุดโดยที่ไม่มีการปริแตกของแผ่นไฮโดรเจล