โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลึกจิ๋วยืดอายุดอกไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐริกา วงศิริ

  • พงศกร แสนละมูล

  • เอกชัย พุทธยศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวชิรป่าซาง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ดอกไม้ การยืดอายุ ความสด

  • ผลึกจิ๋ว การผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้ผลึกจิ๋วยืดอายุดอกไม้กับวิธีการแช่น้ำในการรักษาความสดของดอกไม้ และศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของการใช้ผลึกจิ๋วยืดอายุดอกไม้ ซึ่งมีส่วนประกอบของน้ำ น้ำตาลกรวด น้ำส้มสายชู และสีจากธรรมชาติ ทำการทดลอง 2 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนแรกทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ การแช่ดอกกุหลาบโดยใช้ผลึกจิ๋วยืดอายุดอกไม้กับน้ำเปล่าแบบธรรมดา พบว่าการใช้ดอกผลึกจิ๋วยืดอายุดอกไม้สามารถรักษาความสดของดอกไม้ได้ถึง 5 วัน สามารถยืดอายุได้ดีกว่าดอกไม้ที่แช่ในน้ำเปล่าซึ่งสามารถรักษาความสดของดอกไม้ได้เพียง 3 วัน สำหรับขั้นตอนที่สอง แช่ดอกไม้ โดยใช้ผลึกจิ๋วยืดอายุดอกไม้ในอัตราส่วนที่แตกต่างกันนาน 48 ชั่วโมง พบว่าการรักษาความสดของดอกไม้ให้คงสภาพอยู่ได้นานที่สุด คือใช้ผลึกจิ๋วยืดอายุดอกไม้ในอัตราส่วน 40 กรัม : น้ำ 150 มิลลิลิตร สามารถรักษาความสดของดอกไม้โดยใช้ระยะเวลา ภายใน 27 ชั่วโมง รองลงมา คืออัตราส่วน 60 กรัม : น้ำ 150 มิลลิลิตร สามารถรักษาความสดของดอกไม้โดยใช้ระยะเวลาใน 24 ชั่วโมง และอัตราส่วน 80 กรัม : น้ำ 150 มิลลิลิตร สามารถรักษาความสดของดอกไม้โดยใช้ระยะเวลาภายใน 15 ชั่วโมง