โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพลังงานสะอาด 2 in 1

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จินตหรา ดวงดี

  • สงกรานต์ วงศยา

  • สุนารี รอชา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วราภรณ์ วงษาปัน

  • สมชาย จอมขันเงิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวชิรป่าซาง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พลังงานการผลิต

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การประดิษฐ์รถจักรยานสามล้อไฟฟ้าที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์หลายด้านทั้งการใช้งานปกติ การใช้บรรทุกของที่มีน้ำหนักไม่มากเกินไป และคนพิการก็สามารถใช้เป็นยานพาหนะได้ โดยคำนึงการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่กำลังจะหมดไป และเน้นการลดมลภาวะอีกด้วย โดยนำจักรยานที่ไม่ใช้แล้วซึ่งชำรุดนำมาประกอบใหม่เป็นรถจักรยานสามล้อมที่ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด และพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ก็ใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยใช้โซล่าเซลล์ ทำให้ประหยัดงบ ประมาณในการใช้น้ำมันและยังไม่สร้างมลภาวะให้กับโลกอีกด้วย