โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาสัณฐานวิทยาของแมลงมัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กานต์รวี สุวรรณวิชนีย์

  • ธีณย์สิตา ธีรจรัสพงษ์

  • พชรภา สุขสิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แมลงจัดว่าเป็นมดชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย 3 วรรณะ ได้แก่ ตัวเมีย ตัวผู้ และมดงานตัวเมีย แมลงมันอาศัยอยู่ในรังใต้ดินในบริเวณที่น้ำท่วมไม่ถึงและไม่มีน้ำขังรังอยู่ ลึกจากผิวดินประมาณ 11-151 ซม. มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10-31 ซม. มีลักษณะเป็นรูปทรงกลมอาจเป็นโพรงหรือเป็นชั้นๆ ที่มีตั้งแต่ 7-27 ชั้น โดยตัวเมียและตัวผู้อาศัยอยู่ต่างรังกัน ภายในรังมีมดงาน ไข่ ตัวหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัยตัวหนอนของตัวเมีย และตัวผู้จะพยในเดือนกุมภาพันธ์และเจริญไปเป็นดักแด้จนเป็นตัวเต็มวัยในเดอนมีนาคมและเมษายน ตัวเต็มวัยจะออกจากรังเพื่อบินผสมพันธ์ในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน