โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอิทธิพลของแสงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสีของเปลือกและคุณภาพของผลลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภูชิต ติ๊บจ๊ะ

  • วาลิกา เรือนคำ

  • ศุภกร สงศ์สุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลิ้นจี่มีเปลือกสีแดงสดหรือมีสารแอนโทไซยานนินในเปลือกมาก โดยศึกษาข้อมูขเบื้องต้นเกี่ยวกับสารแอนโทไซยานนินจะถูกสร้างและพัฒนาโดยมีแสงเป็นตัวกระตุ้นในระยะผลแก่จนถึงผลสุก แต่การห่อลิ้นจี่เพื่อป้องกันการเจาะเข้าทำลายของหนอนเจาะผลทำให้ลิ้นจี่ได้รับแสงน้อยกว่าปกติ จึงได้มีการศึกษาผลของการได้รับแสงแดงก่อนการเก็บเกี่ยวต่อการเปลี่ยนแปลงสีของเปลือกปละคุณภาพของลิ้นจี่ โดยพบว่าลิ้นจี่ที่ได้รับแสงแดดก่อนการเก็บเกี่ยว 16 วันจะมีปริมาณแอนโทไซยานนินในเปลือกผลมากที่สุด และจากผลการทดลองนี้เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรในการปรับปรุงกระบวนการเพาะปลูกลิ้นจี่ให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อไป