โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง“เตารักษ์โลก”

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ญ.จิรพรรณ แสงวิสุทธิ์

  • ด.ญ.วศินี อยู่วงศ์

  • ด.ญ.เจนจิรา โนภีระ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศษสตร์กายภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เตา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นหนึ่งในก๊าซที่ทำให้เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหล่านี้มาจาก ควันจากยวดยานพาหนะต่างๆ การเผาเศษวัสดุทางการเกษตร และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีคุณสมบัติในการดูดกลืนความร้อน ดังนั้นเมื่อความร้อนลอยตัวขึ้นไป ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จึงดูดกลืนความร้อนเอาไว้ไม่ให้ลอยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศทำให้ความร้อนเกิดการสะท้อนกลับไปกลับมาระหว่างผิวโลกกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ บนชั้นบรรยากาศทำให้เกิดภาวะโลกร้อน จึงได้ประดิษฐ์เตาเผาขยะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยตั้งชื่อว่า เตารักษ์โลก โดยประดิษฐ์จากถังที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเขม่าควันที่เกิดจากการเผาขยะ โดยใช้น้ำปูนใสและกาบมะพร้าวเป็นตัวดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเขม่าควัน ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการทดลองปรากฏว่า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีจำนวนลดลงและควันเขม่าถูกจับไว้ได้บางส่วน