โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพรถตัดหญ้าที่ควบคุมโดยวิทยุบังคับ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นันทวัฒน์ นาคแดง

  • นุจรี นาคศรี

  • ศรุชาติ จันทร์จับ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องตัดหญ้า

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพรถตัดหญ้าที่ควบคุมโดยวิทยุบังคับ จัดทำขึ้นเพื่อประดิษฐ์รถตัดหญ้าที่ควบคุมโดยวิทยุบังคับ ศึกษาประสิทธภาพของรถตัดหญ้าที่ควบคุมโดยวิทยุบังคับ และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้รถตัดหญ้าที่ควบคุมโดยวิทยุบังคับ ซึ่งจากการศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของรถตัดหญ้าที่ควบคุมโดยวิทยุบังคับ โดยทดลองการตัดหญ้าในสนามฟุตบอล ซึ่งมีความสูงโดยเฉลี่ย 5-10 เซนติเมตร พื้นที่ 100 ตารางเมตร เพื่อเปรียบเทียบเรื่องค่าใช้จ่าย ความดังของเสียง และการผลิตกระแสไฟฟ้ากับรถตัดหญ้าที่ใช้ในโรงเรียน เมื่อทดลองหลายๆครั้ง จะพบว่าการตัดหญ้าด้วยรถตัดหญ้าที่ควบคุมโดยวิทยุบังคับจะใช้ปริมาณไฟฟ้า จำนวน 32 แอมแปร์ (A) เสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าชาร์ทไฟ จำนวน 8 บาท จะเกิดกระแสไฟฟ้าโดยเฉลี่ย จำนวน 5 แอมแปร์ (A) และจะเกิดเสียงดังเนื่องจากเส้นเอ็นตัดหญ้าโดยเฉลี่ย จำนวน 10 เดซิเบล ส่วนความพึงพอใจ ภาพรวมของความพึงพอใจในทุกด้านอยู่ในระดับมาก