โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง Slice Machine

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนาธิป อสรารุ่งเรือง

  • บุญฤทธิ์ จันทวาท

  • วัชรพงษ์ ปนสระน้อย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • Slice Machine

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการทำงานเครื่อง Slice Machine มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์เครื่อง Slice Machine เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาการหั่นกล้วยน้ำว้าด้วยเครื่อง Slice Machine และการหั่นกล้วยน้ำว้าด้วยวิธีปกติ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการหั่นกล้วยน้ำว้าด้วยเครื่อง Slice Machine กับผักชนิดต่างๆ เครื่อง Slice Machine มีหลักการทำงานของเครื่องยนต์ต้นกำลังจะใช้เฟืองทดหมุนมูเลย์ที่ติดต่อกับสายพาน และเพลาก็จะไปหมุนจานใบมีดให้ทำงานได้ ในขณะที่เราหมุนเฟืองทด ทั้งยังติดตั้งไดนาโมไว้สำหรับปั่นกระแสไฟฟ้า และเอาตัวแปรกระแสไฟฟ้าต่อกับบอร์ด ตัวแปรก็จะส่งกระแสไฟฟ้าลงในแบตเตอรี่แล้วนำมาเป็นพลังงานหมุนเวียนใช้ในระบบ จากการทดสอบประสิทธิภาพพบว่า เครื่อง Slice Machine สามารถหั่นวัสดุต่างๆ ที่นำมาทดลองได้อย่างสวยงาม เรียบและบางสม่ำเสมอ ลดระยะในการหั่น เบาแรง และยังพบว่าการหั่นด้วยจังหวะความเร็วของใบมีดที่เร็วขึ้นจะส่งผลทำให้ระยะเวลาที่ใช้น้อยลง ความหนาของพื้นผิวน้อยลง คุณภาพของเครื่อง Slice Machine สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ