โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาโครงสร้างว่านหางจระเข้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รังสิยา เชาว์เฉียบ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาโครงสร้างของว่านหางจระเข้ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าโครงสร้างของเซลล์ต่าง ๆ ของว่านหางจระเข้ทั้ง 3 สายพันธุ์ คือว่านหางจระเข้สายพันธุ์ Aloe vara, สายพันธุ์ Aloe dichhotoma และสายพันธุ์ Aloe striata มีความแตกต่างกัน ศึกษาความหวานของว่านหางจระเข้ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าว่านหางจระเข้ในแต่ละสายพันธุ์มีค่าความหวานแตกต่างกันและแต่ละตำแหน่งของว่านหางจระเข้ชนิดเดียวกันก็มีความหวานแตกต่างกันด้วย รวมทั้งศึกษาความเป็นกรด – เบสของว่านหางจระเข้แต่ละสายพันธุ์ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ว่านหางจระเข้ทั้ง 3 สายพันธุ์มีช่วงของค่า pH ใกล้เคียงกัน