โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของปุ๋ย “ออร์คิดพลัส” ต่อการเจริญเติบโตขของกล้วยไม้โกมาซุม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐิติวรดา อ้นสุวรรณ

  • ทวีวัฒน์ ล่องแดง

  • วิศิษฎ์ เอี๋ยวสกุล

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กล้วยไม้โกมาซุม การเจริญเติบโต

  • ออร์คิดพลัส ปุ๋ย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อกล้วยไม้โกมาซุม เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ การวิเคราะห์ลักษณะการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อกล้วยไม้โกมาซุม เพื่อขยายพันธุ์กล้วยไม่โกมาซุนเก็บไว้เพราะเป็นกล้วยไม้ที่หายาก จากการทดลองและศึกษาลักษณะการเจริญเติบโตโดยใช้สูตร OD และมีปุ๋ยน้ำ “ออร์คิดพลัส” เป็นตัวช่วยเร่งการเจริญเติบโต เพราะปุ๋ยน้ำออร์-คิดพลัสมีคุณสมบัติในการช่วยเร่งการเจริญเติบโต เร่งราก และเร่งดอก เริ่มแรกสภาพของต้นกล้วยไม้โกมาซุมยังคงมีสภาพเช่นเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และจะเริ่มค่อย ๆ มีการเปลี่ยนแปลงของใบ ลำต้น และราก คือ ใบมีสีเขียวเข้มขึ้น ใบเรียวยาวขึ้น ลำต้นโตขึ้น ไปตามระยะ ส่วนรากมีความยาวเพิ่มขึ้นและจะแทรกลงไปในวุ้นอาหารสูตร OD ดังนั้นจากการศึกษาจึงทำให้ทราบว่าปุ๋ยน้ำออร์คิดพลัสเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของกล้วยไม้โกมาซุม