โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ (ขนาดเล็ก)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คีตะวัน ลิ่มอรุณ

  • นรภัทร อุกกุฎานนท์

  • โชติธวัช ชัชพงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น เหรียญทองแดง ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กลไกไฟฟ้า

  • ต้นไม้ การตัดแต่ง

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาออกแบบเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้โดยใช้กลไกไฟฟ้าเพื่อหา ประสิทธิภาพและศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ต่อความเร็วรอบของมอเตอร์ จากการศึกษาพบว่าการตัดแต่งกิ่งไม้เนื้ออ่อน ไม่ว่าจะมีขนาดความสูงของต้นหรือความยาวของกิ่งที่แตกต่างกัน โดยเฉลี่ยแล้วการตัดต้นไม้ในแปลงปลูก 10 ตารางเมตรจะใช้เวลาในการตัด 3-9 นาที แต่ถ้าต้นไม้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของกิ่งไม้ใหญ่เกิน 2 เซนติเมตร เครื่องก็จะไม่สามารถตัดแต่งกิ่งไม้ได้ และเพื่อเป็นการประหยัดแบตเตอรี่ถ้าเราจะตัดกิ่งไม้เนื้ออ่อนที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.2-0.5 เซนติเมตร ควรตัดด้วยความเร่ง 800-1,000 rpm แต่ถ้าเป็นต้นไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 ขึ้นไปควรตัดด้วยความเร่ง 1,500 rpm จึงจะเหมาะสมและขึ้นอยู่กับความเร็วรอบของมอเตอร์ ถ้าเราปรับความเร็วของมอเตอร์ให้มีความเร็วรอบประมาณ 250-750 rpm จะสามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้ 6-8 ชั่วโมง แต่จะใช้เวลาตัดนาน ถ้าปรับความเร็วประมาณ 1,000-1,500 rpm จะสามารถใช้แบตเตอรี่ได้ 2-5 ชั่วโมง แต่จะใช้เวลาในการตัดน้อย