โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาวัสดุและอาหารเสริมที่เหมาะสมต่อการเพาะเห็ดฟาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนิดา อินผ่อง

  • ศราวรรณ ศักดิ์ชัชวาล

  • สลิลทิพย์ เหล่าไพโรจน์

  • สุดารัตน์ ไทยเทศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศศิพันธ์ หนูเทพย์

  • เบญจ ใหญ่แก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอุดมดรุณี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(29) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • อาหารเสริม

  • เห็ดฟาง การเพาะ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาวัสดุและอาหารเสริมที่เหมาะต่อการเพาะเห็ดฟาง โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ตอนที่1 ศึกษาวัสดุที่ใช้ในการเพาะเห็ดฟางจากวัสดุ 4 ชนิด คือ ฟาง ต้นกล้วย ผักตบชวา ขุยมะพร้าว โดยนำฟางแช่น้ำไว้ 1 คืน แต่นำผักตบชวา ต้นกล้วย ขุยมะพร้าวแช่น้ำเพียง 1-2 ชั่วโมง แล้วนำใส่ลงในไม้แบบและโรยเชื้อเห็ดฟางให้ติดกับขอบไม้แบบ ทำชั้นที่ 2,3,4,5 เหมือนเดิมโดยสังเกตระยะเวลาและการเจริญเติบโตของเห็ด ผลการทดลองพบว่าวัสดุที่ใช้เพราะได้ดีที่สุดคือ ต้นกล้วยเพาะอุ้มน้ำได้ดี ระยะเวลาเจริญเติบโตของเห็ดสั้น และมีขนาดใหญ่ มีจำนวนดอกมากที่สุด ตอนที่ 2 ศึกษาวัสดุที่ใช้คลุมกองต่างกัน 4 ชนิดคือ ฟาง ต้นกล้วย ผักตบชวาและขุยมะพร้าว โดยทำการทดลองนี้หลังจากที่ทำกองเห็ดถึงขั้นที่ 5 แล้วนำพลาสติกคลุมกองเห็ด นำวัสดุที่ใช้คลุมกอง คลุมทับพลาสติกอีกครั้งหนึ่ง ผลการทดลองพบว่าวัสดุที่ใช้คลุมกองเห็ดที่ดีที่สุดคือฟาง เพราะเก็บความชื้นภายในกองเห็ดได้ดี ช่วยอำพรางแสงแดดและใช้ระยะเวลาในการเจริญ เติบโตเต็มที่สั้นที่สุด ตอนที่ 3 ศึกษาอาหารเสริมจากอาหารเสริม 4 อย่าง คือ ไส้นุ่น ข้าวฟ่าง ละอองข้าวและมูลไก่ผสมดินร่วน จากการทดลองพบว่าอาหารเสริมที่ใช้เพาะเห็ดฟางได้ดีที่สุดคือ ไส้นุ่น เพราะอุ้มน้ำได้ดีเก็บความชื้นได้พอเหมาะ เห็ดใช้เวลาเติบโตสั้นและมีจำนวนดอกมากที่สุด