โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องLUFFA นานาประโยชน์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฏฐ์ธิดา ภควานนท์

  • พรรณวิภา วัฒนปรานวงศ์

  • อรพินท์ ขนาดนิด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอุดมดรุณี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2544 12(34) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • บวบ การใช้ประโยชน์

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง LUFFA นานาประโยชน์ มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาสภาพดินให้เหมาะสมต่อการเพาะปลูกบวบหอมพันธุ์ Luffa cylindriea ศึกษาถึงการเจริญเติบโต ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเส้นใยและเส้นใยของบวบแต่ละพันธุ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ดี โดยทำการศึกษา 4 ขั้นตอนดังนี้คือ ตอนที่ 1 ศึกษาชนิดของดินที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกบวบ พบว่าดินที่เหมาะต่อการเพาะปลูกบวบคือ ดินที่ผสมมูลสัตว์ จะเจริญเติบโตได้ดีกว่าดินผสมปุ๋ยสูตรอื่น แม้ว่าจะเจริญช้ากว่าดินผสมเปลือกถั่ว แต่ในระยะยาวให้ผลดีกว่า ตอนที่ 2 ศึกษาการปลูกบวบและทำให้เป็นรูปทรงตามต้องการ พบว่าระยะการเจริญเติบโตที่เปลี่ยนแปลงรูปทรงที่เห็นได้ชัดคือ ช่วง 10-13 วัน และจะหยุดการเจริญเติบโตในช่วง 22 วัน ซึ่งเริ่มมีผลเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและมีเส้นใยเกิดขึ้น ตอนที่ 3 ศึกษาเส้นใยของบวบที่นำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ พบว่าเส้นใยของบวบนำทำเป็นผลิตภัณฑ์ถูตัว ล้างจาน และทำเป็นสิ่งประดิษฐ์มีประสิทธิภาพมากกว่านำไปล้างรถหรือทำชั้นกรอง ตอนที่ 4 ศึกษาว่าเส้นใยที่แห้งแล้วชนิดใดจะนำมาทำผลิตภัณฑ์ได้ดีกว่ากัน จากการทดลองพบว่าพันธุ์ที่นำมาทำผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์ได้ดีที่สุด คือ บวบพันธุ์เหลี่ยม เนื่องจากติดสีและอุ้มน้ำได้ดีที่สุด