โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการประดิษฐ์แผ่นกรองแยกไขมัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คงกฤษ โลหะกิจ

  • ณัฐวุฒิ ลือวานิช

  • ธิดารัตน์ พงษ์ทิพย์พิทักษ์

  • ปภาวี โกยวานิชย์

  • วิวัฏ ไหมอ่อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว (ประศาสน์วิทยา)

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 11(32) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • แผ่นกรองไขมัน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีการทดลอง 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 เป็นการทดลองหาประสิทธิภาพของวัสดุธรรมชาติที่สามารถแยกไขมันได้สูง ผลการทดลองพบว่า ก้านบัวแห้ง ใบข้าวโพด ขี้เลื่อยและเยื่อมะพร้าว มีประสิทธิภาพสูงในการใช้งานตามลำดับและสัดส่วนที่ดีที่สุดในการทำแผ่นกรองคือ ก้านบัวแห้งต่อขี้เลื่อยต่อใยข้าวโพดต่อเยื่อมะพร้าวเป็น 9 : 2 : 3 : 1 ขั้นตอนที่ 2 เป็นการประดิษฐ์แผ่นกรองจากวัสดุธรรมชาติ ขั้นตอนที่ 3 เป็นการประดิษฐ์ท่อแยกไขมันออกจากน้ำและทดสอบประสิทธิภาพของท่อ ผลการทดลองพบว่า ท่อกรองไขมันที่มีประสิทธิภาพควรมีข้อเกลียวสำหรับแผ่นกรองมากกว่า 1 ข้อเกลียว และถ้าเพิ่มข้อเกลียวมากขึ้นก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองแยกไขมัน