โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องความมหัศจรรย์ของต้นกกช้าง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จามจุรี เชิดชู

  • พร้อมพรรณ ไพบูลย์เบญจพล

  • วรรณภา เพียซ้าย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7(19) p73

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดาษ การทำ

  • ต้นกกช้าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาเปรียบเทียบการผลิตกระดาษจากต้นกกช้าง มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบวิเคราะห์เชิงปริมาณคุณภาพของเนื้อเยื่อที่ได้จากส่วนต่าง ๆ ของต้นกกช้าง ผลการทดลองปรากฏว่าเนื้อเยื่อจากส่วนดอกที่ผ่านขั้นตอนวิธีการทดลองแล้ว จะมีคุณภาพดีกว่าส่วนใบและลำต้น นอกจากนี้เวลาที่ใช้ต้มสารโซเดียมไฮดรอกไซด์และคลอรีนกับเนื้อเยื่อจากส่วนต่าง ๆ ของต้นกกช้าง ส่งผลให้ลักษณะทางกายภาพเปลี่ยนไป โดยกระดาษที่ต้มในเวลา 45 นาทีจะได้กระดาษที่มีคุณภาพดีที่สุด จากการศึกษานำเนื้อเยื่อที่ได้จากต้นกกช้าง มาตรวจพบว่าเนื้อเยื่อจากส่วนดอก สามารถนำมาเป็นวัสดุในการผลิตกระดาษได้ดีกว่าส่วนอื่น ๆ และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับกระดาษสาพบว่ามีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน