โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องบอระเพ็ดช่วยป้องกันศัตรูพืชกินใบกุหลาบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชินัย มงคลรังสฤษฎ์

  • ชูเกียรติ โตพันญะ

  • นครินทร์ กลัดอยู่

  • สุรเชษฐ์ กลัดเฟื่อง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรรณี สังข์ทิพย์

  • วีรวรรณ พวงเพชร์

  • อัญชลี เรือแดง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 4(10) p72

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กุหลาบ แก้ปัญหากำจัดแมลง

  • บอระเพ็ด ป้องกันแมลงศัตรูพืช

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้ที่ปลูกกุหลาบมักจะประสบปัญหาคือแมลงปีกแข็งจะกินใบ ทำให้ต้นกุหลาบเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ไม่ออกดอก วิธีแก้ปัญหาของผู้ที่ปลูก มักจะใช้สารเคมีกำจัดแมลง ซึ่งทำให้เกิดสารพิษตกค้าง และเป็นอันตรายต่อผู้ปลูกและผู้ที่ดมดอกกุหลาบเป็นอันมาก และจากการสังเกตพบว่าบอระเพ็ดจะมีรสขม คาดว่าจะมีสารชนิดเดียวกับสารขมในใบสะเดา คือ bakaanin หรือในเมล็ดมีน้ำมันขมชื่อว่า Nim oil โครงงานนี้จึงมุ่งศึกษาผลของการนำสารที่เกิดจากการผสม บอระเพ็ดกับน้ำในอัตราส่วนต่าง ๆ เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่เหมาะสมในการป้องกันและทำลายแมลงปีกแข็งที่กัดกินใบกุหลาบ ดังนี้ 1. อัตราส่วน บอระเพ็ด 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 5 ลิตร 2.อัตราส่วน บอระเพ็ด 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 10 ลิตร 3. อัตราส่วน บอระเพ็ด 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 15 ลิตร 4. อัตราส่วน บอระเพ็ด 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร นำไปรดต้นกุหลาบ ซึ่งใช้ต้นกุหลาบที่มีขนาด ความสูง และจำนวนใบใกล้เคียงกัน เป็นพืชตัวอย่างในการทดลองโดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ขั้นคือ ขั้นที่ 1 การเตรียมต้นกุหลาบ และสารละลายบอระเพ็ดผสมน้ำสำหรับการทดลอง ขั้นที่ 2 ศึกษาผลการป้องกันที่มีต่อการทำลายจากศัตรูทางใบ โดยต้นกุหลาบรดด้วยสารละลายบอระเพ็ดผสมน้ำ เปรียบเทียบค่าร้อยละของการถูกรบกวนทางใบของทุกกลุ่ม ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 รดวันเว้นวัน ใช้เวลาตั้งแต่ เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน กลุ่มที่ 2 รด 2 วันครั้ง ใช้เวลาตั้งแต่ เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน กลุ่มที่ 3 รด 3 วันครั้ง ใช้เวลาตั้งแต่ เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน กลุ่มที่ 4 รด 5 วันครั้ง ใช้เวลาตั้งแต่ เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน กลุ่มที่ 5 รด 7 วันครั้ง ใช้เวลาตั้งแต่ เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน สรุปได้ว่า ผลการป้องกันการทำลายจากศัตรูทางใบเมื่อรดด้วยสารจากบอระเพ็ดผสมน้ำ ที่มีความเข้มข้น บอระเพ็ด 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 5 ลิตร ในการรดวันเว้นวัน 2 วันครั้ง และ 3 วันครั้ง ให้ผลในการป้องกันแมลงกัดกินใบกุหลาบได้ร้อยละ 100 ดังนั้นเพื่อเป็นการประหยัดบอระเพ็ด และแรงงาน ตลอดจนเวลาจึงควรรด 3 วันครั้ง