โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องบ่อดักไขมันจากโรงอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฑิฆัมพร บุณยะโหตระ

  • ทักษะอร สัจจารุ่งเรือง

  • วรศิษย์ ตุรงค์สมบูรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จรินทร ก้อนใจจิตร

  • วรรณวิสา มะสกุล

  • ศรีสวัสดิ์ พานิชเจริญกิจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอุดมศึกษา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย พ.ศ.2542 ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สิ่งแวดล้อม

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์