โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องบ่อดักไขมันจากโรงอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฑิฆัมพร บุญยโหตะระ

  • ทักษอร สัจจารุ่งเรือง

  • วรศิษย์ ตุรงค์สมบูรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประสงค์ แอร่มหล้า

  • วรรณวิสา มะสกุล

  • ศรีสวัสดิ์ พานิชเจริญกิจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอุดมศึกษา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การบำบัดน้ำเสีย

  • น้ำทิ้ง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาวิธีจัดการน้ำทิ้งจากโรงอาหารให้มีคุณภาพดีขึ้นก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม โดยมีวิธีการบำบัดน้ำเสียจากโรงอาหารซึ่งประกอบด้วย 2 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ประกอบด้วยถังน้ำทิ้ง ซึ่งใช้ดักเศษอาหาร ไขมัน และตะกอนสิ่งสกปรก ส่วนที่ 2 ประกอบด้วยเครื่องกรองซึ่งภายในมีชั้นของวัสดุต่างๆ อันได้แก่ สำลี กรวดหยาบ ถ่าน ทรายหยาบ ทรายละเอียด เพื่อใช้กรองน้ำที่มาจากถังน้ำทิ้ง โดยทำการศึกษาใน 3 รูปแบบดังนี้ รูปแบบที่ 1 นำน้ำทิ้งผ่านเครื่องบำบัดโดยไม่ให้ไขมันลอยตัว รูปแบบที่ 2 ให้น้ำทิ้งผ่านเครื่องบำขัดโดยรอให้ไขมันลอยตัวแต่ไม่ให้ตกตะกอนก่อนบำบัด รูปแบบที่ 3 ให้น้ำทิ้งผ่านเครื่องบำบัดโดยรอให้ไขมันลอยตัวและตกตะกอนก่อนการบำบัดจากนั้นทำการทดสอบเพื่อหาข้อสรุป ผลการทดลองพบว่า ถ้าไม่รอให้ไขมันลอยตัวก่อนผ่านเครื่องบำบัดน้ำที่ได้จะมีไขมันและตะกอนปนอยู่มาก ในขณะเดียวกันถ้าน้ำทิ้งรอให้ไขมันลอยตัวก่อน แต่ไม่รอให้ตกตะกอน น้ำทิ้งที่บำบัดแล้วจะมีไขมันอยู่น้อย และพบตะกอนขนาดเล็ก ส่วนน้ำที่ผ่านการบำบัดโดยรอให้ไขมันลอยตัวและน้ำตกตะกอนก่อน ผลที่ได้น้ำทิ้งจะไม่พบไขมันและตะกอนในน้ำ