โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเปลี่ยนลมร้อนเป็นลมเย็น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนาภรณ์ น่วมอินทร์

  • นงนภัส บุษย์ศรีเจริญ

  • ศิวพร เรืองชัยศิวเวท

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • แอร์อุปกรณ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากบริเวณที่ตั้งคอมเพรสเซอร์แอร์ของเครื่องปรับอากาศของสำนักงานในโรงเรียนส่วนมากตั้งอยู่บริเวณที่พักผ่อนของนักเรียน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าปกติ นักเรียนไม่สามารถนั่งพักผ่อนได้และบริเวณทางเข้าห้องน้ำห้องประชุม 99 ปี ของโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม มีคอมเพรสเซอร์แอร์ตั้งอยู่ 4 ตัว เป็นบริเวณที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก เวลามีการอบรม ประชุมสัมมนา เวลาบุคลากรมาใช้ห้องดังกล่าวจะร้อนมากเวลาจะเข้าห้องน้ำ ดังนั้นผู้จัดทำจึงคิดประดิษฐ์อุปกรณ์เปลี่ยนลมร้อนเป็นลมเย็น โดยใช้ระบบน้ำหยด และฉากกั้นจากผ้าต่างๆ และความหนาของผ้าที่ต่างกัน เปลี่ยนลมร้อนเป็นลมเย็นให้กับบริเวณดังกล่าว คณะผู้จัดทำโครงงานเรื่อง เปลี่ยนลมร้อนเป็นลมเย็น จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อศึกษาจำนวนหยดของน้ำที่มีผลต่อการลดอุณหภูมิ เพื่อศึกษาชนิดของผ้าที่ทำฉากกั้นที่มีผลต่อการลดอุณหภูมิ และเพื่อศึกษาความหนาของที่ผ้าที่ทำฉากกั้นที่มีผลต่อการลดอุณหภูมิ คณะผู้จัดทำโครงงานเรื่อง เปลี่ยนลมร้อนเป็นลมเย็น มีการศึกษาทดลองการผลิตฉากกั้นลมร้อนและ ศึกษาระบบน้ำหยดที่เหมาะสมกับการระเหยของน้ำ พบว่าการเปลี่ยนลมร้อนเป็นลมเย็น บริเวณที่ตั้งตู้คอมเพรสเซอร์แอร์ ที่อยู่บริเวณหน้าห้องน้ำหลังห้องประชุม 99 ปี และบริเวณที่พักผ่อนของนักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โดยใช้ฉากที่ทำด้วยผ้าชนิดต่างๆ สามารถสรุปได้ว่า ผ้าสาลูความหนาชั้นเดียว และปรับระบบน้ำหยดให้หยดจำนวน 120 หยด/นาที สามารถเปลี่ยนลมร้อนเป็นลมเย็นได้ดีที่สุด