โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาการหุบของกาบใบของต้นกาบหอยแครง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐิรชญา บวรวัตร

  • ศิรินันท์ คำภักดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหอพระ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการหุบของกาบใบ บริเวณตำแหน่งที่ทำให้เกิดการหุบของกาบใบ และระยะเวลาที่เมื่อกาบใบงับปิดแล้วเปิดออกเต็มที่ ดังนั้นจึงเป็นการศึกษาถึงลักษณะการปิดเปิดของกาบใบของต้นกาบหอยแครง