โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาเซลลูโลสของหญ้าแฝกและยางไม้จากชันโรงในการทำผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์จากหญ้าแฝก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จตุพร ภิรมย์

  • ธัญชนก ดวงอาโน

  • พจนา พจนสุนทร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหอพระ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พอลิเมอร์

  • ยางไม้การทำละลาย

  • หญ้าแฝกการสกัด

  • เซลลูโลส

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการศึกษาการใช้หญ้าแฝกและผลผลิตทางธรรมชาติที่ไม่เป็นอันตรายต่อคน และไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมมาใช้เป็นตัวประสาน เช่น ยางไม่ที่ได้จากปล่องทางเข้ารังของชันโรง และนำมาขึ้นรูปผลิตภัณฑ์(กระถางเพาะชำ) ดังนั้นจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางในการส่งเสริมการเพาะปลูกหญ้าแฝกและการเลี้ยงชั้นโรง ทางกลุ่มจึงทำการศึกษาเกี่ยวกับสารที่เหมาะสมที่ใช้ในการสกัดเซลลูโลสจากหญ้าแฝกพบว่า สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เป็นสารที่เหมาะสมที่สุด และทำให้ลิกนินที่เคลือบอยู่ออกได้ เมื่อศึกษาตัวทำละลายที่เหมาะสมที่ใช้ในการละลายยางไม้จากปล่องทางเข้าของชันโรง พบว่า สารละลายเอทานอลความเข้มข้น 70% เป็นตัวทำลายลายที่ดีที่สุด และอัตราส่วนที่เหมาะสมของเส้นใยจากหญ้าแฝกและยางจากปล่องชันโรงในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ คือ 3:1 โดยใช้สารละลายเอทานอล