โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอะเมซิ่งปักโยกบีบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติชัย เทพแก้ว

  • จักรพันธ์ แตงจุด

  • เอกพงษ์ กุลอนุสถาพร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิสา มากแก้ว

  • รังสิบูรณ์ กลิ่นบำรุง

  • วิเชียร บัวอุไร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปทุมวิไล

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์