โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของแผ่นโปร่งใสโดยใช้สารเคลือบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณภัทร เจษฎางกูร ณ อยุธยา

  • ปฏิวัติ ทองสอาด

  • ผดุงเกียรติ กวีวัจน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปทุมวิไล

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการทำแผ่นโปร่งใสสำหรับพิมพ์สีจากแผ่นโปร่งใสชนิดเขียนและแผ่นโปร่งใสชนิดสำหรับถ่ายเอกสาร โดยใช้สารเคลือบที่มีคุณสมบัติเหนียว โปร่งใสและยึดเกาะพลาสติก ซึ่งทดลองใช้สารเคลือบ 4 ชนิด คือ ไข่ขาว กาวน้ำ กาวจิ๊กซอร์ และเจลาติน แล้วศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสม พบว่า สารเคลือบทั้ง 4 ชนิด สามารถใช้เป็นสารเคลือบแผ่นโปร่งใสชนิดสำหรับถ่ายเอกสารได้โดยช่วยให้แผ่นโปร่งใสมีคุณสมบัติติดสีได้ดีเมื่อนำไปพิมพ์สี โดยอัตราส่วนที่เหมาะสมของสารเคลือบทั้ง 4 ชนิดต่อน้ำ คือ 2 : 1