โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องCatechin In Green Tea ลดความอ้วน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐิติพร คงวัฒนเศรษฐ

  • วณิชยา เจริญสุข

  • อารยา นุใหม่

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ความอ้วน

  • ชา

  • ไขมัน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาเขียวเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมมากในหมู่ผู้บริโภค เพราะใบชาเขียวมีสาร Catechin สามารถลดน้ำหนักได้ ดังนั้นจึงทำการทดลองเป็น 2 ตอน คือตอนที่ 1 ศึกษาว่าสาร Catechin สามารถลดน้ำหนักได้จริงหรือไม่ โดยแบ่ง หนูถีบจักร(Mice) เป็นสองกลุ่ม กลุ่มที่หนึ่ง ให้กินน้ำชาเขียว ใช้อัตราส่วนของชาเขียว 1 กรัม ต่อน้ำร้อน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร โดยแช่ไว้ 3 นาที กลุ่มที่สอง ให้กินน้ำธรรมดา ทำการทดลอง 7 วัน ตอนที่ 2 ศึกษาเรื่องผลกระทบของสาร Catechin ในชาเขียวต่อน้ำหนักของหนูแฮมสเตอร์(Hamster) โดยแบ่งหนูแฮมสเตอร์เป็นสองกลุ่ม กลุ่มที่หนึ่ง ให้กินน้ำชาเขียว(อัตราส่วนในการชงชาเหมือนตอนที่1) กลุ่มที่สอง ให้กินน้ำธรรมดาจากการทดลองตอนที่1 พบว่า สารCatechin ในชาเขียวสามารถขับไขมันของหนูออกทางอุจจาระได้ ซึ่งสังเกตจากอุจจาระของกลุ่มหนูที่กินน้ำชาเขียวมาถูกับกระดาษไข กระดาษไขมีลักษณะโปร่งแสงมากกว่ากลุ่มหนูที่กินน้ำธรรมดา ตอนที่2 สารCatechin สามารถทำให้น้ำหนักของหนูลดลง สังเกตจากกลุ่มหนูที่กินน้ำชาเขียวจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นน้อยกว่ากลุ่มหนูที่กินน้ำธรรมดา