โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการรักษามะนาวโดยธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภารวี รัตนกิจ

  • ศรีสุนันท์ ซื่อสมศักดิ์

  • อรอนงค์ สนธิไทย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นวเรศร์ เขื่อนแก้ว

  • ประทุม สุริยา

  • อรนุช โอสถาพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือตอนบน

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การเก็บรักษา

  • มะนาว

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพของมะนาวหาสาเหตุและวิธีการเก็บรักษาเพื่อเก็บมะนาวไว้ให้ได้นานที่สุด วีธีการทดลองโดยนำใบพืชชนิดต่างๆ เช่น ใบตำลึง ใบไทร ใบผักปั๋ง ใบโกสน ใบคว่ำตายหงายเป็น และใบสนแผง โดยนำมะนาวมาใส่ในถุงพลาสติกและนำใบไม้ชนิดต่างๆ มาห่อมะนาวเอาไว้ จากนั้นทำการมัดปากถุง โดยที่ถุงเจาะรู 12 รู เพื่อระบายอากาศจากนั้นนำไปแขวนในระดับเดียวกัน ผลการทดลองพบว่ามะนาวแห้งเหี่ยวลงเพราะมะนาวจะคายน้ำออกมาเรื่อยๆ จากการทดลองแสดงให้เห็นว่าใบคว่ำตายหงายเป็นจะให้ผลดีที่สุดในการเก็บรักษาผลมะนาวนานถึง 9 สัปดาห์ มีสภาพความสดประมาณ 90 % ส่วนใบตำลึง โกสน ใบไทร และผักปั๋งล้วนแต่มีอัตราการคายน้ำที่สูงกว่าประกอบกับมีความชื้นน้อยกว่าจึงทำให้มะนาวสูญเสียสภาพผิวได้เร็วและมากกว่าการใช้ใบคว่ำตายหงายเป็น ประโยชน์สามารถนำวิธีการดังกล่าวไปใช้ในการเก็บรักษามะนาวให้ได้ยาวนานขึ้น