โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอินดิเคเตอร์จากพืชบอกค่า pH

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทรงฤทธิ์ พรหมศร

  • ระวิวรรณ ซอวีระศักดิ์ศรี

  • เจนจิรา รงค์รัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(27) p73

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานอินดิเคเตอร์จากพืชบอกค่า pH เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการสกัดสีจากพืชเพื่อนำมาใช้ทดสอบความเป็นกรด-เบสของสาร แทนกระดาษลิตมัสที่ใช้กันอยู่ทั่วไป โดยศึกษาชนิดของตัวทำละลายที่เหมาะสมในการสกัดสีจากพืช โดยใช้ น้ำ แอลกอฮอล์ และอะซีโตน พบว่า แอลกอฮอล์สกัดสีจากพืชได้ดีที่สุด โดยใช้ ดอกชบาแดง, ดอกกุหลาบแดง, ดอกอัญชัน, ว่านกาบหอย, ดอกบัวสีม่วง, ดอกเข็มสีแดง, ใบฤาษีผสม, ดอกเฟื่องฟ้าสีแดง, ดอกเฟื่องฟ้าสีส้ม, ดอกเฟื่องฟ้าสีบานเย็น, ดอกเฟื่องฟ้าสีม่วง, ดอกสาวเชียงใหม่, ดอกช้องนาง และดอกพุทธรักษาสีแดง จากการทดลองพืชที่สามารถนำมาเป็นอินดิเคเตอร์ ซึ่งมีการเปลี่ยนสีเมื่อหยดสารละลายกรด-ด่างได้แก่ ดอกชบาแดง, ดอกกุหลาบแดง, ดอกอัญชัน, ว่านกาบหอย, ดอกเข็มสีแดง, ใบฤาษีผสม, ดอกช้องนาง, ดอกพุทธรักษา และพืชที่เหมาะสมที่สุดในการนำมาทำอินดิเคเตอร์บอกค่า pH คือ ดอกอัญชัน ซึ่งมีการเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH ต่าง ๆ ชัดเจนที่สุด