โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการจำแนกพืชดอกในโรงเรียนเมืองถลาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ช.ฤทธิไกร พรมปาน

  • ด.ญ.กชามาส เครือพานิชย์

  • ด.ญ.เอมมิกา เรืองรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนถลาง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาตร์ชีวภาพภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พรรณไม้ดอกบริเวณโรงเรียนเมืองถลาง ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม 2551 พบว่ามีพรรณไม้ดอก 21 ชนิด ซึ่งสามารถแบ่งเป็นพืชมีดอกพวกใบเลี้ยงคู่ 17 ชนิด 16 วงศ์ พืชมีดอกพวกใบเลี้ยงเดี่ยว 4 ชนิด 3 วงศ์ จากการจำแนกตามชนิดขององค์ประกอบของดอกเป็นเกณฑ์ เป็นดอกครบส่วน มีสำนวน 15 ชนิด และดอกไม่ครบส่วน มี 6 ชนิด รวมถึง การจำแนกตามชนิดของเกสรเป็นเกณฑ์ เป็นดอกสมบูรณ์เพศ 18 ชนิด และไม่สมบูรณ์เพศ 3 ชนิด ซึ่งการจัดทำโครงงานครั้งนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาพืชชนิดอื่นๆ และสามารถจัดทำเป็นข้อมูลพืชในศูนย์พฤกษศาสตร์ประจำโรงเรียนเมืองถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ผู้สนใจได้ทำการศึกษาต่อไป