โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาสัณฐานวิทยาและลักษณะทางกายวิภาคส่วนต่าง ๆ ของต้นปาล์มหลังขาว

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาสัณฐานวิทยาและลักษณะทางกายวิภาคส่วนต่าง ๆ ของต้นปาล์มหลังขาว มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสัณฐานวิทยาและลักษณะทางกายวิภาคส่วนต่าง ๆ ของต้นปาล์มหลังขาว แบ่งการศึกษาเป็น 2 ตอน คือ 1 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา โดยศึกษาลักษณะภายนอกของราก และกาบใบ 2. ศึกษาลักษณะทางกายวิภาค โดยศึกษาลักษณะเนื้อเยื่อของโครงสร้างต่าง ๆ ของพืช และจากการศึกษาทำให้ทราบข้อมูลสัณฐานวิทยาและลักษณะทางกายวิภาคส่วนต่าง ๆ ของต้นปาล์มหลังขาว สามารถนำไปเป็นพื้นฐานในการศึกษากายวิภาคของต้นไม้ชนิดอื่นได้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ญ.ชมเนตร พิบาลฆ่าสัตว์

  • ด.ญ.พุทธรักษา สุภานิล

  • ด.ญ.อินทิพร วานิชชาภรณุพงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนถลาง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์