โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบพลูและใบพริกไทยที่มีผลต่อการยับยั้งการงอกของเมล็ดข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กมลรัตน์ เชษฐรตานนท์

  • ณัฐชนากานต์ เนื่องจำนงค์

  • นภวันท ธัญถิรโสภนากุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น เหรียญทองแดง ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ข้าว การเจริญเติบโต

  • พริกไทย สารสกัด

  • ใบพลู สารสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบพลูและใบพริกไทยที่มีผลต่อการยับยั้งการงอกของเมล็ดข้าว มีจุดประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบพลูและใบพริกไทยที่ระดับความเข้มข้น 10%, 20% และ 30% โดยปริมาตรต่อปริมาตร มีผลต่อการยับยั้งการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของข้าว โดยสกัดสารจากใบพลูแห้งและใบพริกไทยแห้งด้วยน้ำและเอทานอล 50% แบ่งการทดลองออกเป็นชุดควบคุม และชุดทดลอง ชุดควบคุมใส่น้ำ ชุดทดลองใส่สารสกัดจากใบพลูและใบพริกไทย โดยหยดสารสกัดจากใบพลูและใบพริกไทยที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ ลงในกล่องเพาะเมล็ดข้าวจำนวน 50 เมล็ด เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดข้าวและการเจริญเติบโต สังเกตการณ์งอกและการเจริญเติบโตของเมล็ดข้าวเป็นเวลา 5 วัน ผลการทดลองพบว่า สารสกัดจากใบพริกไทยด้วยน้ำสามารถยับยั้งการงอกของเมล็ดข้าวและยับยั้งการเจริญเติบโตได้ดีกว่าสารสกัดจากใบพลู ผลที่ได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเกษตรและการพัฒนาสารสกัดจากใบพลูและใบพริกไทย เพื่อทดแทนการใช้สารเคมี