โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องวิธีการสกัดสารฟลาโวนอยด์จากผลเตยปาหนัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภูตะวัน สานุรักษ์

  • สิริภัทร พริ้มพราย

  • เอกสิทธิ์ หนูรัด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทกายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ฟลาโวนอยด์

  • เตยปาหนันผล

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิธีการสกัดสารฟลาโวนอยด์จากผลเตยปาหนัน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของสารสกัดจากผลเตยปาหนันในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ เพื่อตรวจสอบหาสารฟลาโวนอยด์เบื้องต้น ในสารสกัดจากผลเตยปาหนัน เพื่อศึกษาชนิดของตัวทำละลายและระยะเวลาที่เหมาะสมในการสกัดสารฟลาโวนอยด์จากผลเตยปาหนัน เพื่อศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสกัดสารฟลาโวนอยด์จากผลเตยปาหนัน แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากผลเตยปาหนันมีสารต้านอนุมูลอิสระเป็นองค์ประกอบ จากการตรวจสอบฟลาโวนอยด์เบื้องต้นในสารสกัดจากผลเตยปาหนัน ด้วยวิธีการทำปฏิกิริยากับด่าง ปฏิกิริยา Cyanidin และ Pew Test พบว่า สารสกัดจากผลเตยปาหนันให้ผลการทดสอบเชิงบวกกับการทำปฏิกิริยากับด่าง และปฏิกิริยา Cyanidin แสดงให้เห็นว่า สารสกัดจากผลเตยปาหนันมี Flavones, Flavonol หรือ Xanthone และ Flavonone เป็นองค์ประกอบ แสดงว่าตัวทำละลายทั้งน้ำกลั่น เอทานอล และเมทานอล สามารถสกัดสารฟลาโวนอยด์จากผลเตยปาหนันออกมาได้ จากการศึกษาชนิดของตัวทำละลาย และระยะเวลาที่เหมาะสมในการสกัดสารฟลาโวนอยด์จากผลเตยปาหนัน ผลปรากฏว่าการสกัดด้วยน้ำกลั่นเป็นระยะเวลา 4 วัน ให้ค่าการดูดกลืนแสงของสารประกอบฟลาโวนอยด์สูงที่สุด และจากการศึกษาชนิดของตัวทำละลายและวิธีที่เหมาะสมในการสกัดสารฟลาโวนอยด์จากผลเตยปาหนันว่า การสกัดด้วยน้ำกลั่นโดยใช้วิธี Maceration ให้ค่าการดูดกลืนแสงของสารฟลาโวนอยด์สูงสุด