โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากน้ำเต้าต้นต่อการลดปริมาณของไอร์ออน (II)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกวรรณ ฐิติมานะกุล

  • รัชนิตา ลูกหวาย

  • อุษณา ลีลาสุธานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำเต้าต้น สารสกัด

  • สารสกัดหยาบจากน้ำเต้าต้น

  • ไอร์ออน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่า pH ของสารสกัดหยาบจากผลน้ำเต้าต้น เพื่อศึกษาชนิดของตัวทำละลายที่เหมาะสมในการสกัดสารจากเปลือกของผลเต้าต้นและเนื้อในผล เพื่อศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมและประสิทธิภาพในการลดปริมาณของไอร์ออน (II) โดยใช้สารสกัดหยาบจากเปลือกของผลน้ำเต้าต้นและเนื้อในผล เพื่อศึกษาความคงตัวของสารสกัดหยาบจากผลน้ำเต้าต้นต่อประสิทธิภาพในการลดปริมาณของไอร์ออน (II) จากการศึกษาปรากฏว่า ค่า pH ของสารสกัดหยาบจากเปลือกและเนื้อในผลของน้ำเต้าต้นมีค่า pH ต่ำกว่า 7 แสดงว่าสารสกัดหยาบจากเปลือกและเนื้อในผลมีองค์ประกอบที่มีสมบัติเป็นกรด จากการศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากผลของน้ำเต้าต้นต่อการลดปริมาณของไอร์ออน (II) พบว่า สารสกัดหยาบจากผลของน้ำเต้าต้นสามารถลดปริมาณของไอร์ออน (II) ได้ จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดปริมาณของไอร์ออน (II) โดยใช้สารสกัดหยาบจากส่วนของเปลือกแล้เนื้อในผล ปรากฏว่า ร้อยละของความเข้มข้นของไอร์ออน (II) ซึ่งทำการทดลองลดปริมาณไอร์ออน (II) เป็นระยะเวลา 2 วัน มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และจากการศึกษาความคงตัวของสารสกัดหยาบจากผลน้ำเต้าต้นต่อประสิทธิภาพในการลดปริมาณของไอร์ออน (II) ปรากฏว่าสารสกัดหยาบจากเปลือกและเนื้อในผลที่สกัดด้วยน้ำกลั่น เอทานอล และเมทานอล สามารถคงประสิทธิภาพได้อย่างน้อย 7 วัน