โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องบินบังคับ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อนุรักษ์ บินรามัน

  • อับดุลเลาะ สะมะแอ

  • เบญจรงค์ เพิ่มไพศาล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • Karacam, Omer

  • Ozturk, Engin

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิชัยวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องบิน การออกแบบและการสร้าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้จัดได้ออกแบบเครื่องบินบังคับที่ประหยัดที่สุด และมีประสิทธิภาพ โดยใช้ขวดน้ำพลาสติกมาประยุกต์เป็นลำตัว ส่วนหัวจะติดมอเตอร์และใบพัดเพื่อการขับเคลื่อนของเครื่องบินและใช้กระป๋องอลูมิ้นียมเป็นส่วนประกอบของปีกซึ่งทำจากโฟม ส่วนท้ายจะติดไม้บัลซาร์เพื่อติดหางเสือ และข้างในขวดจะใส่แผงวงจรของรถกระป๋อง หรือรถบังคับ ซึ่งทำงานโดยอาศัยพลังงานจากถ่านแคดเมียม 1.2 โวลล์ จำนวน 6 ลูก ในการบินแต่ละครั้งสามารถบินได้เฉลี่ยประมาณ 5 นาที