โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสีย้อมจากฟางข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิทยา กันยะมาลา

  • สุภาภรณ์ ใกล้ผล

  • สุริวรรณ แซ่ตั้ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอำนาจเจริญ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7(19) p69

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ฟางข้าว

  • สีย้อม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาสีย้อมจากฟางข้าว โดยการใช้น้ำ น้ำขี้เถ้า สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และน้ำขี้เถ้าผสมขมิ้น ปรากฏว่า จากการทดลองสีจากฟางข้าว จะย้อมใยฝ้ายและใยไหมได้สีเหลืองสวยทุกการทดลอง แต่เมื่อซักน้ำโดยใช้ผงซักฟอกแล้ว ปรากฏว่าสีตก จึงทำการทดลองต่อปรากฏว่า ที่ได้สีสวยคือ สำหรับใยฝ้ายต้องใช้ปริมาณฟาง :น้ำขี้เถ้า 10 กรัม : 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร ต้มเป็นเวลา 1 ชั่วโมง จะย้อมใยฝ้ายได้สีเหลืองสวยงาม สำหรับใยไหมต้องใช้ปริมาณฟาง : ขี้เถ้า โดยไม่ต้องใช้ขมิ้น ก็ได้สีเหลืองสวยงาม ซักด้วยผงซักฟอกแล้วสีไม่ตก ในอัตราส่วนฟาง : น้ำขี้เถ้าเป็น 10 กรัม : 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร ก็จะได้สีเหลืองตามต้องการ