โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพิ่มความเข้มของสีไข่แดงด้วยหอย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วาสนา มางิ้ว

  • วิจิตรา มีอุดร

  • สุกัญญา นุ่มเนตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บุญลือ เพชรอ่อน

  • ประสงค์ ศิริธร

  • ว่าที่ร้อยตรีศิริวัฒน์ ทัดเที่ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2544 12(34) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • หอย

  • ไข่แดง ความเข้ม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการทดลองเพิ่มสีของไข่แดง โดยใช้เปลือกและเนื้อหอยที่มีอยู่ในธรรมชาติผสมเพิ่มลงไปในอาหารเป็ดปกติ หอยที่ใช้ในการทดลองนี้คือ หอยเชอรี่ หอยขม และหอยโข่ง ทำการทดลอง 3 ตอน เปรียบเทียบกันดังนี้คือ ตอนที่ 1 ใช้อาหารปกติที่ผสมกับเปลือกและเนื้อหอยเชอรี่ ตอนที่ 2 ใช้อาหารปกติผสมกับเปลือกและเนื้อหอยโข่ง ตอนที่ 3 อาหารปกติผสมกับเปลือกและเนื้อหอยขม ทั้ง 3 ตอนเปรียบเทียบกับอาหารปกติที่ไม่ผสม ผลการทดลองพบว่า เป็ดที่กินอาหารปกติผสมเปลือกและเนื้อหอยเชอรี่ มีความเข้มของสีไข่แดงเพิ่มมากที่สุด ส่วนอาหารที่ผสมเปลือกและเนื้อหอยโข่ง มีความเข้มสีไข่แดงรองลงมา ส่วนอาหารที่ทำให้ความเข้มของสีไข่แดงน้อยที่สุด คือ อาหารผสมเปลือกและเนื้อหอยขม