โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องพ่นสารเคมีไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษดา คงทอง

  • พรรษา นุชสวาท

  • วิภาวี โพธิศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สารเคมี

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประดิษฐ์เครื่องพ่นสารเคมีไฟฟ้า เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยทดลองหาประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องพ่นสารเคมีไฟฟ้า โดยเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการพ่นน้ำของเครื่องพ่นสารเคมีไฟฟ้ากับเครื่องพ่นสารเคมีด้วยแรงงานคน 1 คน จากการทดลองพบว่า เมื่อใช้เครื่องพ่นสารเคมีไฟฟ้า ใช้เวลาเฉลี่ย 11.22 นาที ส่วนการใช้เครื่องพ่นสารเคมีด้วยแรงงานคน 1 คน ใช้เวลาเฉลี่ย 27.50 นาที และสรุปได้ว่าเครื่องพ่นสารเคมีไฟฟ้านั้นสามารถพ่นน้ำได้อย่างรวดเร็วและประหยัดเวลามากกว่า คือ ใช้เวลาน้อยกว่า 2.45 เท่าของเครื่องพ่นสารเคมีด้วยแรงงานคน 1 คน