โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการใช้ประโยชน์จากน้ำทิ้งในการเกษตรกรรม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษภา ปิ่นน้อย

  • พีระพล ลีวัฒนา

  • อนุชา นุชศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กุสุมา ชำนาญกิจ

  • นิภาพร ภู่ห้อย

  • อุไรวรรณ ศรีสุวรรณาภรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิสุทธรังษี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 กำหนดหัวข้อ ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 11(30) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำทิ้ง ประโยชน์

  • เกษตรกรรม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการใช้ประโยชน์จากน้ำทิ้งในการเกษตรกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขนาดและน้ำหนักของตัวปลาดุก โดยใช้น้ำทิ้งจากบ่อกุ้งก้ามกรามและเพิ่มขนาดของผักคะน้า โดยใช้น้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงปลาดุก ใช้น้ำสะอาดต่อน้ำทิ้งจากบ่อกุ้งก้ามกรามและน้ำหนักของปลาดุก ตามอัตราส่วน 2:1 , 1:1, 1:2 ผลการทดลองพบว่า การนำน้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้งมาใช้เลี้ยงปลาดุกมีผลต่อการเพิ่มขนาดและน้ำหนักของปลาดุก ปลาดุกเจริญเติบโตได้ดีที่สุดในอัตราส่วนน้ำสะอาดต่อน้ำทิ้ง 2 : 1 และพบว่าน้ำทิ้งจากบ่อปลา มีผลต่อการเจริญงอกงามของผักคะน้า โดยใช้อัตราส่วน น้ำสะอาด : น้ำทิ้งจากบ่อปลา 1 : 2 ผักคะน้าจะงอกงามได้ดีที่สุด