โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องFoot pump

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐกรณ์ เกาตระกูล

  • สุรพงษ์ ใจปิน

  • อนงลักษณ์ วงค์แก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพานพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • Foot Pump

  • น้ำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง Foot pump ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันน้ำถือเป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิตเพราะเราใช้ประโยชน์จากน้ำอย่างหลากหลายทั้งการอุปโภค บริโภค การทำงานของเครื่องจักรต่างๆ และการทำการเกษตร ซึ่งปัจจุบันส่วนมากจะใช้น้ำประปา แต่ได้เกิดปัญหาน้ำมีราคาแพงโดยเฉพาะแถบชุมชนเมือง อีกทั้งในแถบชนบทยังมีการใช้น้ำจากการปั๊มก่อให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า ด้วยเหตุนี้จึงคิดโครงงาน Foot Pump ขึ้นมาโดยการทำกระบอกสูบน้ำขึ้น 4 กระบอกแล้วต่อเชื่อมกัน หลังจากนั้นเชื่อมข้อเหวี่ยงเข้ากับก้านสูบต่อจากนั้นพ่วงเข้ากับสเตอร์เฟืองแล้วต่อกับจักรยาน เมื่อปั่นจักรยานข้อเหวี่ยงจะเริ่มเหวี่ยงแล้วดึงก้านสูบขึ้นน้ำจะไหลไปตามท่อและได้น้ำออกมาหลังจากทดลองใช้ Foot Pump พบว่าเครื่องใช้งานได้ดี เมื่อนำไปทดลองใช้ในชุมชนชาวบ้านให้ความสนใจดีมากและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายน้ำได้แต่คุณภาพและการทำงานของ Foot Pump ที่ประดิษฐ์อาจจะมีคุณภาพน้อยกว่าเครื่องสูบน้ำที่ใช้มอเตอร์อยู่ แต่จะมีราคาถูกกว่าสามารถออกกำลังกายได้รวมไปถึงการเคลื่อนย้ายก็สามารถเคลื่อนย้ายไปได้ทุกที่ รวมถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่เสียให้กับปั๊มน้ำ ดังนั้น Foot Pump จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำการเกษตรของเกษตรกร และการประหยัดค่าใช้จ่ายน้ำ ค่าไฟฟ้า