โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการทำน้ำยาซักผ้าจากเหง้าสับปะรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรยา โสธนะ

  • ภุมรินทร์ ชูวรรณ

  • สุวรรณี บรรเทาทุกข์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กาญจนา สมคิด

  • รัชนี พรมจันทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์