โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการประดิษฐ์สายอากาศวิทยุสมัครเล่น yagi 7 elememts จากตลับเมตร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นันทิกานต์ วงศ์คำจันทร์

  • สมประสงค์ สามารถ

  • เนตรชนก เพ็งมาก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สายอากาศวิทยุ

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การประดิษฐ์สายอากาศวิทยุสมัครเล่นเพื่อปัญหาในด้านกำลังส่ง สภาพอากาศ เกนขยายสายอากาศ จึงได้ประดิษฐ์สายอากาศที่มีเกนขยายสูง สามารถพกพาออกนอกสถานที่ได้ขึ้นมาใช้งานแทน โดยเพิ่มกำลังส่งได้ไกลขึ้น และรับคลื่นวิทยุได้ชัดเจนยิ่งขึ้น