โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องราวตากผ้าอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฟิตรี ดือเระซอ

  • อัฟฟาน ดุลยกุล

  • อัมมานี่ ดีสาเอะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย รางวัลชมเชย ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ราวตากผ้า

  • สิ่งประดิษฐ์

  • เซนเซอร์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกช่วยลดภาระในชีวิตประจำวันและเพื่อคลายความกังวลเมื่อตากผ้าทิ้งไว้ขณะฝนตก จึงทำการประดิษฐ์ราวตากผ้าอัจฉริยะขึ้นมา โดยออกแบบราวตากผ้าจากความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และฟิสิกส์ ในการออกแบบการทำงานระบบอัตโนมัติที่ควบคุมโดยเซนเซอร์วัดฝนที่ติดไว้กับตัวราวและระบบ manual ที่ใช้งานโดยอินเตอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่งการทำงานของราวตากผ้าจะประกอบด้วยส่วนที่เป็นบอร์ดควบคุมและตัวราวตากผ้า หลังจากประดิษฐ์ราวตากผ้าแล้ว จึงทำการทดสอบประสิทธิภาพของราวตากผ้าอัจฉริยะในระบบอัตโนมัติและระบบ manual โดยการฉีดน้ำไปยังตัวเซนเซอร์วัดฝนและทดลองใช้แอพพลิเคชั่นในระบบแอนดรอยด์ในสถานที่ที่ห่างจากบริเวณที่ติดตั้งราวตากผ้า จากการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของราวตากผ้า พบว่า ราวตากผ้าที่ประดิษฐ์ขึ้นสามารถทำงานได้ทั้งในระบบอัตโนมัติและระบบ manual