โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการขยายพันธุ์โป๊ยเซียนแบบไฮเทค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประจักร ทองคำปั้น

  • ภราดร พินิจธรรมพงศ์

  • วิลาสิณี สละวาสี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประดับ นาคแก้ว

  • ศิริศักดิ์ พลอยดี

  • สุนทรี ยอดขำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะระดับประเทศและได้รับรางวัลที่ 1 กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7 (18) p53

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาวิธีลดเวลาในการขยายพันธุ์ต้นโป๊ยเซียนเพื่อให้ได้พันธุ์ที่มีปริมาณมากทันต่อความต้องการของตลาด ผลการทดลองตอนที่ 1 เพื่อศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ต้นตอให้ได้ผล 100 เปอร์เซ็นต์ พบว่าการปักชำกิ่งพันธุ์ได้ผล 100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อใช้พันธุ์แดงอุดม เลือกกิ่งสีเขียวคล้ำแกมน้ำตาลยาว 3 นิ้ว ทาปูนแดง ปักชำในสารละลาย NAA ในขวดสีชาปริมาณ 4/5 ของขวด งอกรากนำไปปลูกในกระถางได้ภายใน 15 วัน หลังจากปลูกในกระถางด้วยดินก้ามปูนำไปลดการคายน้ำในตู้อบจะช่วยให้เติบโตเร็วขึ้น ตอนที่ 2 ศึกษาวิธีขยายพันธุ์ด้วยการเสียบยอด พบว่าต้นโป๊ยเซียนสามารถขยายพันธุ์ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ และขายได้ในเวลา 7-10 วัน โดยวิธีการเสียบยอด แล้วนำไปใส่ถุงพลาสติกผูกปากให้แน่น 5-7 วัน เมื่อนำออกจากถุงพลาสติก นำกระถางวางไว้เหนือสารละลายปุ๋ยยูเรีย ให้แสงสว่างทั้งกลางวัน กลางคืน จะได้ต้นโป๊ยเซียนที่สมบูรณ์และเจริญงอกงามดี รวมระยะเวลาที่ใช้ในการขยายพันธุ์ทั้งสิ้น 25-28 วัน