โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาการดูดซับไอออนของโลหะตะกั่วด้วยสาหร่ายหางกระรอก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐนิจ ทองเสีย

  • พัชรีวรรณ สันติพงษ์ไพบูลย์

  • สมรัฐ นันรัมย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรชัย คำสิงห์นอก

  • สมจิตต์ ตีบกลาง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชุมพวงศึกษา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(26) p64

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ตะกั่ว

  • สาหร่ายหางกระรอก

  • ไอออน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาการดูดซับโลหะตะกั่วของสาหร่ายหางกระรอกในสภาวะที่ไม่มีแสง, สภาวะที่ถูกแสงเต็มที่ และสภาวะที่ถูกแสงรำไร โดยใช้สารละลายตะกั่วความเข้มข้น 50 และ 100 ppm แล้วทำการวิเคราะห์หาปริมาณโลหะตะกั่วของสารละลาย และสาหร่ายหางกระรอกที่ระยะเวลาต่าง ๆ ด้วยวิธีไอโอดิมิตรี รวมทั้งบันทึกสมบัติต่าง ๆ ของสารละลายอันได้แก่ ค่า DO, pH, อุณหภูมิของสารละลาย จากการทดลองพบว่า สาหร่ายสามารถดูดซับสารตะกั่วได้ในสภาวะที่มีแสง และความเข้มของแสงที่เหมาะสมคือ ในสภาวะที่มีแสงรำไร เพราะว่าจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้และมีการเจริญเติบโต และความสามารถในการดูดซับสารตะกั่วจะสูงขึ้นตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถรักษาสมบัติต่าง ๆ ของน้ำให้คงที่ด้วย เช่น อุณหภูมิ pH และค่าการละลายของออกซิเจนในน้ำ และที่ความเข้มข้นของสารละลายสูงขึ้น ความสามารถในการดูดซับโลหะตะกั่วของสาหร่ายจะสูงขึ้น ผลจากการศึกษาโครงงานนี้สามารถนำเอาสาหร่ายหางกระรอกมาประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีโลหะตะกั่วละลายอยู่ได้