โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาความสามารถในการลดความเหนียวของเนื้อวัวด้วยน้ำยางรัก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทัศนีย์ แท่นทอง

  • พนิดา แปลนดี

  • ยุพา ตลาดนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชุมพวงศึกษา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(26) p72

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ต้นรัก

  • เนื้อวัว

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ทำการศึกษาความสามารถในการลดความเหนียวของเนื้อวัวโดยใช้ยางรักแช่หมักชิ้นเนื้อในสารผสมด้วยน้ำยางรัก : น้ำ พบว่ายางรักลดความเหนียวของชิ้นเนื้อได้ อุณหภูมิ และ pH ของระบบมีผลต่อความสามารถในการลดความเหนียวของชิ้นเนื้อ ความเข้มของสารผสมและระยะเวลาในการแช่หมักที่เพิ่มมากขึ้นมีผลทำให้ความสามารถในการลดความเหนียวของชิ้นเนื้อเพิ่มมากขึ้น การเก็บน้ำยางรักในอุณหภูมิที่แตกต่างกันทำให้ประสิทธิภาพของการลดความเหนียวของชิ้นเนื้อของน้ำยางรักลดลงและที่ระยะเวลาในการเก็บเพิ่มขึ้นประสิทธิภาพในการลดความเหนียวของชิ้นเนื้อลง น้ำยางรักมีประสิทธิภาพในการลดความเหนียวมากกว่าน้ำยางมะละกอและสารผสมน้ำยางรัก : น้ำ และอาหารที่ได้จากการหมักน้ำยางรักไม่มีผลต่อพฤติกรรมและการเจริญเติบโตของหนูตะเภาในระยะเวลา 25 วัน