โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการยับยั้งแบคทีเรียบนผิวหนังโดยพืชสมุนไพรชนิดต่าง ๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กาญจนี บ่อสุวรรณ

  • ชนม์นิภา แก้วพลูศรี

  • ทัศนีย์ พูลศิลป์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนก อุไรสกุล

  • นวลจันทร์ สิทธิถาวร

  • สิริภิญญา แก้วพูลศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สมุนไพร

  • แบคทีเรีย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการยับยั้งแบคทีเรียของสมุนไพร 4 ชนิด ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร มะกรูด สะเดา และว่านหางจระเข้ โดยมีวิธีการทดลองคือ นำมันฝรั่งมาต้มผสมกับวุ้นเพื่อเตรียมเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อแล้วนำที่เขี่ยเชื้อแตะเหงื่อ แล้วนำมาเขี่ยบนอาหารเลี้ยงเชื้อจนทั่ว จากนั้นนำเอาวัสดุทั้ง 4 ชนิดมาล้างและหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วนำไปต้ม 60 นาทีทำการสกัดสารจากไอน้ำแล้วนำกระดาษกรองมาชุบสารสกัดแล้วนำไปวางบนอาหารเลี้ยงเชื้อ แล้วทำการเปลี่ยนความเข้มข้นเป็น 2 : 1 , 3:1 และ 4:1 ตามลำดับ ผลการทดลองพบว่าฟ้าทะลายโจรสมุนไพรที่มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียได้ดีที่สุด โดยพิจารณาจากเส้นผ่าศูนย์กลาง (clear zone) คือ ฟ้าทะลายโจร รองลงมาคือมะกรูด , สะเดา, และว่านหางจระเข้ตามลำดับ ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับคืออาจพิจารณานำไปทำผลิตภัณฑ์หรือสารระงับกายและฆ่าเชื้อ