โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องฝึกการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กมลวรรณ สังคง

  • ทรงกฎ คำมาอุต

  • สุภาพร ศรีราพัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชาตรี ศรีม่วงวงค์

  • นายสุรศักดิ์ ยอดหงส์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัชรวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อสร้างเครื่องฝึกการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องฝึกการกราบแบบเบญจางคประดิษฐและศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกราบ โดยเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่ฝึกกราบโดยดวิธีการสอนการกราบทั่วไปกับผู้ที่ฝึกการกราบโดยใช้เครื่องฝึคกการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ จากผลการทดลองพบว่า เครื่อฯมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 8 รายการ โดยฝึกนักเรียนแล้วสามารถกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ได้อย่างถูกต้อง ความสะดวกในการใช้งานและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกราบโดยเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่ฝึกกราบโดยวิธีการกราบโดยทั่วไปกับผู้ที่ฝึกการกราบโดยใช้เครื่องฝึกการกราบ