โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสีระบายภาพจากบรรจุภัณฑ์โฟม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิยะกานต์ เมืองสุวรรณ

  • ศิริพร โพธิหงษา

  • เพ็ญนภา อินกองงาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนป่าซาง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • บรรจุภัณฑ์

  • สีการผลิต

  • โฟม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สีระบายภาพจากบรรจุภัณฑ์โฟม โครงงานนี้ ได้นำขยะจากบรรจุภัณฑ์โฟมบรรจุอาหารมาทำเป็นสีระบายภาพ โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 4 ตอน ตอนที่ 1 ศึกษาความสามารถในการละลายโฟมของตัวทำละลาย 9 ชนิด ได้แก่ เอทิลแอลกอฮอล์ กรดแอซิติก น้ำมันสน ทินเนอร์ น้ำมันเบนซิน 91 น้ำมันเบนซิน 95 น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด และน้ำมันแก็สโซฮอล์ โดยใส่โฟม ลงในตัวทำละลายแต่ละชนิดพบว่า น้ำมันสน น้ำมันเบนซิน 91 น้ำมันเบนซิน 95 และน้ำมันแก็สโซฮอล์ สามารถละลายโฟมได้ดี จึงเลือกใช้น้ำมันทั้ง 4 ชนิด ดังกล่าว ทดลองตอนต่อไป ตอนที่ 2 ศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของโฟมต่อน้ำมันสน น้ำมันเบนซิน91 น้ำมันเบนซิน 95 และน้ำมันแก็สโซฮอล์ ตลอดจนปริมาตรสารละลายโฟมที่ได้ โดยใส่โฟมลงในตัวทำละลายแต่ละชนิดทีละ 0.1 g ไป เรื่อย ๆ จนได้สารละลายโฟมที่มีความเข้มข้นเหมาะสม พบว่า น้ำมันสนทำละลายโฟมได้ในปริมาณมากที่สุด และปริมาณที่เหมาะสมของโฟมในน้ำมันสน 10 cm3 คือ 3.5 g จึงเลือกใช้น้ำมันสนทดลองตอนต่อไปตอนที่ 3 ศึกษาความสามารถในการละลายของสีชนิดต่าง ๆ ในสารละลายโฟม โดยใส่สีฝุ่น สีผสมเทียน สีโปสเตอร์ตราม้า ตราจิตรกรน้อย ตราซากุระ และตรา Reeves ลงในสารละลายโฟม พบว่า สีผสมเทียนละลายได้ดีที่สุด รองลงมา ได้แก่ สีโปสเตอร์ตราม้า ส่วนสีโปสเตอร์ตราจิตรกรน้อย ตราซากุระ ตรา Reeves และสีฝุ่นจะไม่ละลายในสารละลายโฟม จึงเลือกใช้สีผสมเทียนสำหรับทำสีระบายภาพจากบรรจุภัณฑ์โฟม ทดลองตอนต่อไป ตอนที่ 4 เป็นการศึกษาคุณสมบัติของสีระบายภาพจากบรรจุภัณฑ์โฟมและสีระบายภาพตามท้องตลาด พบว่า สีระบายภาพจากบรรจุภัณฑ์โฟมมีคุณสมบัติส่วนมากเหมือนสีอะครีลิคและสีน้ำมัน ยกเว้นระยะเวลาการแห้ง สีอะครีลิคจะแห้งเร็วกว่าสีระบายภาพจากบรรจุภัณฑ์โฟม และสีน้ำมันตามลำดับ เมื่อทดสอบการติดพื้นผิววัสดุต่าง ๆ ของสีระบายภาพจากบรรจุภัณฑ์โฟม สีอะครีลิค และสีน้ำมัน พบว่า สีทั้ง 3 ชนิดจะติดพื้นผิวกระดาษอาร์ท ไม้ ผ้า พลาสติก และเครื่องปั้นดินเผาได้ดีกว่าการติดพื้นผิวกระจก ถ้วยกระเบื้อง และสังกะสี เเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตสีระบายภาพสีจากบรรจุภัณฑ์กับราคาขายปลีกของสีอะครีลิคและสีน้ำมัน พบว่า ต้นทุนการผลิตสีระบายภาพจากบรรจุภัณฑ์โฟมจะต่ำกว่าราคาขายปลีกของสีอะครีลิคและสีน้ำมัน ประมาณ 9 - 10 เท่า