โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเข็มขัดนริภัยกำลังสอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปริญญา สุพรรณ

  • สิทธิศักดิ์ มาโน

  • เสกสิน จุ่มภา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านยางเปียง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากประชาชนทั่วไปและผู้ขับขี่รถยนต์ยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เข็มขัดนิรภัยมากนัก ทำให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์มักประสบอันตรายอย่างรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นจึงประดิษฐ์เข็มขัดนิรภัยกำลังสองขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่รถยนต์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนเดินทาง โดยศึกษาและทดลองกับรถยนต์จำลอง ซึ่งมีความยาว 2.5 เมตร ความกว้าง 1.0 เมตร และความสูง 1.5 เมตร เข็มขัดนิรภัยกำลังสองที่ประดิษฐ์ขึ้นใช้หลักการของไฟฟ้าอย่างง่าย และใช้สวิตซ์ไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าของเข็มขัดนิรภัย จากการทดลองพบว่า เมื่อคาดเข็มขัดนิรภัยกำลังสองแล้วทำการสตาร์ทหรือติดเครื่องยนต์ สามารถทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้ แต่เมื่อทำการสตาร์ทหรือติดเครื่องยนต์โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัยกำลังสอง เครื่องยนต์ก็ไม่สามารถทำงานได้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเข็มขัดนิรภัยกำลังสองมีประสิทธิภาพในการทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งตามที่กำหนด